Senkyèm Sikwi jidisyè a pran angajman pou bay moun ki pa pale anglè ak moun ki soud yo, entèprèt kalifye nan entansyon pou elimine baryè kominikasyon ki ka anpeche yo patisipe okonplè nan pwosesis tribinal yo pou asirie jistis ekitab ak aksè egal nan tribinal yo.

Intèprèt Lang Pale Yo

Senkyèm Sikwi jisidyè a bay moun ki pa pale anglè yo entèprèt selon Dwa Sivil 1964 Tit VI, seksyon 90.606, Lalwa Florid yo ak Règleman 2.560, Administrasyon Jidisyè Règ Florid yo.

Nou ap nonmen entèprèt kalifye pou lang pale yo lè gen yon interè fondamantal ki an je epi lè moun nan pa gen abilite pou konprann oswa eksprime tèt li an Anglè ki anpeche l patisipasipe okonplè nan pwosesis tribinal yo. Ka sa yo enkli, men ki pa limite ak, ka sikwi ak ka kontre kriminèl, ka delenkans jivenil ak depandans, patènite, lòd pwoteksyon kont vyolans domestik, pwosè sante mantal ak enkapasite, ak tout lòt kòz tribinal la deside ki bezwen entèprèt.

Nou ap osi nonmen entèprèt kalifye lang pale yo pou temwen ak viktim yo ki pa pale anglè, nan kelkeswa pwosè a nan kelkeswa sikwi oswa tribinal kriminèl kontre a, oswa nan tout pwosè tribinal delenkans jivenil.

Nou dwe resevwa demann pou entèprèt lang pale yo, omwen 7 jou anvan dat pwosè a. Nan ka lang ki pa komen yo ak entepretasyon enprevi yo, nou ka bezwen plis tan pou nou jwenn yon entèprèt kalifye epi nou ka sèvi ak yon sèvis entèprèt elwanye nan videyo oswa nan telefòn.

Pou fè demann yon entèprèt tribinal lang pale, rele Juan Carlos Villanueva (352) 540-6686. oswa silvouplè, klike sou lyen sit entènèt sa a:

[[[["field20","equal_to","Citrus"]],[["email_to",null,"cit-interpreting@circuit5.org"]],"and"],[[["field20","equal_to","Hernando"]],[["email_to",null,"her-interpreting@circuit5.org"]],"and"],[[["field20","equal_to","Lake"]],[["email_to",null,"lak-interpreting@circuit5.org"]],"and"],[[["field20","equal_to","Marion"]],[["email_to",null,"mar-interpreting@circuit5.org"]],"and"],[[["field20","equal_to","Sumter"]],[["email_to",null,"sum-interpreting@circuit5.org"]],"and"]]
1
Interpreter Language
If "Other" is chosen, please specify
Contact Information
Name
Phone
Case Information
Case Numberyour full name
If "Other" is chosen, please specify
Name
If "Other" is chosen, please specify
Date & Time Assistance is Needed
Dateof appointment
Specific Time of Hearingyour full name
Estimated Length of Event
Mode of Hearing
Login Credentials (if you have one)
Location of Appearance
Courtroom Number
Presiding Judge
Name
Other Information

If you're requesting assistance for someone else, please provide your contact information:

Name
Phone

Please be cognizant of the time requirement when scheduling a court interpreter for your case. 2-3 days in advance for Spanish Language events and 7-10 days in advance for all other languages to include Sign Language and Real Time Court Reporting. Requests received after 4:30pm will not be processed until the following business day.

Agree to Terms
Previous
Next
Entèprèt Lang Siy

Anplis de sa, Senkyèm  Sikwi Jidisyè a bay sèvis entèprèt ak akomodasyon rezonab pou moun ki soud yo pou kelkeswa ka yo genyen an, selon seksyon 90.6063, Lalwa Florid ak lwa konsenan Ameriken ki Andikape “American with Disabilities Act” (ADA).

Demann pou yon entèprèt lang siy ta dwe fèt omwen 5 jou anvan dat randevou a si posib. Pou fè demann yon entèprèt lang siy oswa akomodasyon selon lwa konsenan Ameriken ki Andikape, silvouplè itilize lyen fòm demann sit entènèt sa a oswa rele Juan Carlos Villanueva (352) 540-6686.

[]
1
Type of Accomodation
If "Other" is chosen, please specify
Party Requesting Assistance
First Name
Last Name
Phone
If "Other" is chosen, please specify
Date & Time Assistance is Needed
Dateof appointment
Time
Estimated Length of Event
Mode of Hearing
Zoom Meeting ID & Passcode (if you have one)
Case Information
Case Number
If "Other" is chosen, please specify
Location of Appearance
Courtroom Number
Presiding Judge
Name of Judge (if known)your full name
Previous
Next
en English
X